مجله مطالعات حقوقی

Journal of Legal Studies

مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز در راستای تعریف رسالت خویش در اولویت‌بخشی به بررسی علمی و حقوقی مسائل بین‌رشته‌ای و موضوع‌های مبتلابه ایران و جهان اسلام و در راستای تبیین جنبه‌های مختلف رویدادهای زیست بشری ازجمله مسئله مهم اسراییل و فلسطین، بنا بر مصوبه هیئت دبیران و بر اساس عناوین ذیل و ضوابط مطروحه از کلیه نویسندگان و پژوهشگران دعوت می‌کند تا مقالات علمی خود را جهت بررسی و انتشار به این مجله ارسال کنند. بی‌تردید رویکرد این مجله در داوری و پذیرش مقالات رویکردی میان-رشته‌ای و میان-گرایشی بوده چراکه اساس موضوع منازعه اسرائیل-فلسطین موضوعی پیچیده و چندبعدی است.

محورهای موضوعی

الف. حقوق بین‌الملل، حقوق بشردوستانه و حقوق بین‌الملل کیفری

نقش سازمان‌های بین‌المللی در ترویج و توسعه صلح پایدار _ آسیب‌شناسی عملکرد نهادهای بین‌المللی در پیشگیری و حل منازعه فلسطین و اسرائیل
مولفه‌سنجی تروریسم در مقابل جنبش‌های آزادی‌بخش
تحلیل آرا، نظریات و تصمیمات مراجع بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات درباره منازعه اسرائیل-فلسطین
تعهدات و مسئولیت‌های دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، جامعه بین‌المللی و سایر بازیگران در خصوص منازعه اسرائیل-فلسطین _حقوق نرم و مسئله فلسطین
مسئولیت مدنی، کیفری و جبران خسارات وارده ناشی از منازعات مسلحانه
ب. حقوق بشر

بررسی نقض انواع حقوق بنیادین بشر (حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی و ...) در وضعیت فلسطین، سرزمین‌های اشغالی و دولت اشغال گر
حق بر تعیین سرنوشت و مسئله فلسطین
حق بر مقاومت
اصل عدم تبعیض در نظام حقوقی حاکم بر اسرائیل
ژنوسید، پاک‌سازی قومی، نژادی در مسئله فلسطین
جایگاه حقوق اقلیت‌ها در مسئله فلسطین و سرزمین‌های اشغالی
مرز حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در مسئله فلسطین
ج. حقوق عمومی

مبانی مشروعیت حقوقی و مولفه‌های شناسایی دولت ملی
ارزیابی حقوقی سیاست حقوقی دولت واحد یا دو دولت مستقل
هویت جمعی، ناسیونالیسم و جایگاه آن در بروز منازعه اسرائیل-فلسطین
جدائی جبران ساز و مسئله فلسطین
مشروعیت توسل به خشونت در جهت رهایی از استعمار
تاثیر سابقه‌ی حکمرانی سیاسی و حوزه صلاحیت دولت دارای قیمومت
تاریخ حقوق _آسیب‌شناسی روندهای حقوقی و سیاسی در بروز وضعیت فلسطین

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)