فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک

TRAFFIC MANAGEMENT STUDIES

فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک با شماره شاپای چاپی (۴۰۰۵-۲۰۰۸) و شاپای الکترونیکی (۳۹۲۰-۲۳۸۳) طبق مجوز شماره ۳/۸۸۸۲ مورخه ۱۳۸۷/۱۱/۰۲ کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دارای اعتبار علمی است. این نشریه از سال ۱۳۸۷ به صورت متناوب و به صورت فصلنامه چاپ و انتشار می یابد.

این فصلنامه آمادگی دریافت و انتشار مقالات پژوهشی، ترویجی، کاربردی و مروری را دارد.

این نشریه از سال ۱۳۸۷ به صورت فصلی انتشار می یابد. مقالات پژوهشی، ترویجی و کاربردی حول محور ترافیک و حمل و نقل پذیرفته می شود. جهت چاپ مقاله هیچ هزینه ای دریافت نمی شود.

اهداف:
۱- ارتقای سطح علمی - تخصصی اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده پلیس راهنمایی و رانندگی؛
۲- اطلاع رسانی، نشر و گسترش دانش تخصصی راهور بین کلیه نیروهای راهور درون سازمانی و سازمان های مرتبط؛

۳- انتشار مقالات علمی – ترویجی اساتید، هیئت علمی، صاحب نظران و اندیشمندان حوزه راهنمایی و رانندگی و حمل و نقل.

حوزه پذیرش مقالات:

· حمل و نقل و ترافیک، پلسی راهنمایی و رانندگی، برنامه ریزی حمل و نقل، روانشناسی ترافیک، ایمنی ترافیک، آموزش و هرگونه ارتباط با ترافیک و حمل و نقل زمینی

محورهای کلی:
۱- فرهنگی (فرهنگ ترافیک، آموزش، بررسی و نقد طرح های اجرائی ترافیکی)
۲- حقوقی (مسائل حقوقی، مدنی و قضایی ترافیکی، تصادفات، تخلفات)
۳- اقتصادی (اقتصاد در ترافیک، صرفه جوئی ترافیکی، نقش تصادفات در اقتصاد)
۴- جامعه شناسی (جامعه شناسی ترافیکی، آموزش)
۵- روان شناسی (عوامل روان شناختی و روانشناسی ترافیکی، بحث روانشناسی تصادفات، بحران روانی ناشی از ترافیک)
۶- فناوری (ایمنی در ترافیک، بررسی تجهیزات پیشرفته ترافیک، بررسی نرم افزاری و سخت افزاری ترافیک، وسائط حمل و نقل عمومی، مدیریت سرعت)
۷- محیط زیست (محیط زیست در ترافیک، بحران زیست محیطی در ارتباط با ترافیک)