فصلنامه سازمان های بین المللی

International Organizations Quarterly

فصلنامه سازمان های بین المللی توسط پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر می شود.

این مجله مقالات فارسی با موضوعات زیر می پذیرد:

سازمان های بین المللی (رشته علوم سیاسی، حقوق، اقتصاد و تجارت بین الملل، فرهنگ و ارتباطات بین الملل)

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)