مجله مدیریت ارتقای سلامت

Journal of Health Promotion Management

فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت دارای رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور می باشد.

هدف از انتشار فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت ارتقای سلامت، چاپ تازه های تحقیقی در حوزه  های مرتبط با مدیریت سلامت، مدیریت پرستاری، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مدیریت توانبخشی، مدیریت رفاه اجتماعی، مدیریت بیمارستانی، اقتصاد بهداشت، بیمه و سایر موارد مرتبط، با هدف ارتقای سطح سلامت جامعه و ارتقای مدیریت سلامت می باشد.

 حوزه مقالات مورد پذیرش:

 مقالات مداخله ای در حوزه سلامت که بر اساس رویکردهای نوین مدیریت  سلامت  طراحی و اجرا شده باشند در اولویت چاپ قرار می گیرند. در مرحله دوم مقالات توصیفی و تحلیلی با حجم نمونه بالا و در مرحله بعدی تحقیقات کیفی یا مطالعات مروری مرتبط با حوزه سلامت می باشند  

 

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات