مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

Journal of Medical Education and Development

فصل نامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی از سال ۱۳۹۱ تحت حمایت انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران می­باشد و سابقه انتشار مجله به سال ۱۳۸۴برمی‌­گردد. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد از سال ۱۳۹۰ موفق به کسب رتبه علمی-پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردیده است.

این نشریه دربرگیرنده مطالب نوین پژوهشی، آموزشی و کاربردی در حیطه آموزش علوم پزشکی می باشد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات