مهندسی بهداشت محیط

Avicenna Journal of Environmental Health Engineering

مجله انگلیسی زبان علمی پژوهشی گروه مهندسی بهداشت محیط Avicenna Journal of Environmental Health Engineering (AJEHE)، ، دانشگاه علوم پزشکی همدان علاوه بر نمایه شدن در پایگاه‌های Chemical Abstract Services  Google Scholar; IranMedex; Magiran; Citefactor; AcademicKeys; Ricest; Index Copernicus; Scientific Indexing Sevices; DRIJ، برای نمایه سازی در Scopus نیز ارسال شده است.

ششمین شماره (1)7 این مجله نیز چاپ شده و در سایت مجله به آدرس http://ajehe.umsha.ac.ir قابل دسترسی می‌باشد. این مجله در موضوعات زیر آماده همکاری با پژوهشگران عزیز می‌باشد. خواهشمند است دستور فرمائید ترتیبی اتخاذ گردد تا اطلاع‌رسانی لازم به اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و محققین مرتبط با موضوع انجام گیرد :


    Environmental Health
    Environmental Biotechnology & Nanotechnology
    Environmental Impact & Risk Assessment
   Environmental Toxicology
    Environmental Management
    Industrial & Drinking Water Quality &Treatment
    Industrial, Domestic & Agricultural Wastewater Treatment; Sludge Treatment
    Municipal, Industrial & Agricultural, Solid Waste Technology and Management
    Hazardous Waste Technology & Management (Wastewater & Solid Waste); Radioactive Waste
    Air Quality & Pollution Control ; Global Warming
    Environmental  Ionizing & Non- ionizing Radiation Dosimetry and Protection; Radioecology

The Avicenna Journal of Environmental Health Engineering (AJEHE) is the offi­cial scientific biannual publication of the Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, IRAN. This Journal ac­cepts original research articles, case reports, brief reports, review articles (provided that the main author cites at least three of their earlier works), editorials, letters to the editor. Papers submitted for this journal may include, but are not limited to the following topics:

Environmental Health;
Environmental Biotechnology & Nanotechnology;
Environmental Impact & Risk Assessment;
Environmental Toxicology;
Environmental Management;
Industrial & Drinking Water Quality &Treatment;
Industrial, Domestic & Agricultural Wastewater Treatment; Sludge Treatment;
Municipal, Industrial & Agricultural Solid Waste Technology and Management;
Hazardous Waste Technology & Management (Wastewater & Solid Waste); Radioactive Waste;
Air Quality & Pollution Control ; Global Warming;
Environmental Ionizing & Non- ionizing Radiation Dosimetry and Protection; Radioecology.