مجله مراقبت مبتنی بر شواهد

Evidence Based Care Journal

مجله علمی پژوهشی مراقبت مبتنی بر شواهد به صورت فصلنامه منتشر می شود. این مجله قصد دارد که از بین مطالعات کمی اصیل، مداخله ای-تحلیلی، کیفی، روشهای ترکیبی و مروری مرتبط با مراقبتهای پرستاری، مامایی و سایر حرفه-های بهداشتی- درمانی، مقالاتی را که مهمترین پیشرفتها در ارتباط با انجام بهترین مراقبت‌های سلامت از مددجو را ارائه می دهند، انتخاب نموده و منتشر نماید. در این میان مقالاتی که معنی، اثرات، علل، نحوه بررسی، پیشگیری، درمان و نتایج مشکلات مرتبط با سلامت را بررسی میکنند، انتخاب می شوند. برای ما قوت مطالعه از نظر روش اجرای مطالعه و کاربرد یافته ها در ارتقا وضعیت مراقبت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات