Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
14 بهمن 1396

Senior Defense: بررسی شاخص های کیفی آب در محیط GIS در دشت همدان ـ بهار

افراد مهم علمی Senior Defense

خانم Nasim Tarlani

Presenter (کد محقق: 183367)
دانشجو (کد محقق: 183367)

آقای Yosef Rezaei

Supervisor (کد محقق: 182753)
(کد محقق: 182753)

آقای Saeid Saeidi Jam

Referee Session (کد محقق: 183354)
(کد محقق: 183354)

آقای Mehdi Riahi

(کد محقق: 176436)
بررسی شاخص های کیفی آب در محیط GIS در دشت همدان ـ بهار روز شنبه، 14 بهمن، 1396 توسط موسسه آموزش عالی عمران و توسعه در شهر همدان استان همدان برگزار می شود.

Subjects Covered: General Engineering

Holders: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه

ذخایر آب زیرزمینی یکی از مهم‌ترین منابع تأمین آب برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت محسوب می‌شود ازاین‌رو پایش کیفیت آب این منابع با توجه به توسعه شهرها،
خشک‌سالی‌های شدید دهه اخیر، تقویت روستا نشینی ازجمله وظایف خطیر در حیطه محیط‌زیست کشور محسوب می‌شود. از طرفی پهنه بندی آلودگی و ارائه تصویر صحیح از وضعیت کیفی آب‌های سطحی توسط سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) باعث می‌گردد تا از هرگونه تصمیم گیری مدیریتی که اثرات زیست‌محیطی آن به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم توسط آب‌های سطحی و زیر زمینی کشور باشد با آگاهی بیشتری اتخاذ گردد. جهت آگاهی یافتن از کیفیت آب می‌توان شاخص های کیفی آب را در منطقه موردنظر و با استفاده از نرم‌افزار GIS بررسی کرد. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی نمونه‌برداری ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ (EC)، ﮐﻞ ﺟﺎﻣﺪات حل‌شده در آب (TDS)، pH، ﮐﻠﺮﯾﺪ (Cl)، ﺳﺪﯾﻢ (Na) و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺬﺑﯽ ﺳﺪﯾﻢ (SAR) و بیکربنات ( HCo _3) مورداستفاده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻃﻮل ﻣﺪت 4 سال، از ﺳﺎل 1390 ﺗﺎ 1394 از تعداد 25 حلقه ﭼﺎه در منطقه موردمطالعه جمع‌آوری ﺷﺪ و در نهایت دو شش ماهه اول و آخر سال 1391و1394 باهم مورد مقایسه قرار گرفت. در بحث آب در دشت همدان- بهار جهت بررسی شاخص‌های کیفی حاصل از داده‌های جمع‌آوری‌شده می‌توان نتیجه گرفت که سطح پیزومتری روندی نزولی و همچنین افت سطح ایستابی روندی صعودی را طی می‌کند که در اثر افزایش تکرار خشک‌سالی در دهه اخیر که باعث افت شدید سطح سفره آب‌های زیرزمینی شده است.
در 6ماه اول سال 1390، 10/77درصد از کل ناحیه دشت و در 6ماه دوم 14/36درصد در وضعیت نامطلوب در 6 ماه اول سال 1394، 10/56درصد از کل ناحیه دشت و در 6ماه دوم 12/77درصد در وضعیت نامطلوب قرار دارد.
کلیدواژه: شاخص های کیفی آب،GIS، EC ،TDS ، SAR،pH، Cl،Na، HCo _3، آب‌های زیرزمینی؛ دشت همدان – بهار

Contact Informations

phone: 081-38231666
fax: 081-38239218
Website: پایگاه رسمی Senior Defense

Holders

Time and location

Hold date: 3 February 2018
Time: 11 - 13
Province: Hamedan
City: Hamadan
Address: میدان جهاد (دانشگاه)،چهارراه نظری، مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه، سالن اجتماعات

Meeting Sponsorship request

create: 27 January 2018 - view 603
بررسی شاخص های کیفی آب در محیط GIS در دشت همدان ـ بهار

Share

Support