کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 4427 مقالهکل صفحات: 43939درصد اصل مقالات: 99%کل استنادات: 570کل دریافت مقالات: 73705کل نمایش مقالات: 4925074متوسط استناد مقاله: 12.88کل نویسندگان: 11168
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 17 دوره ثبت شده از کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

روز برگزاری: 9 خرداد 1380استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه صنعتی شریف انجمن مهندسی صنایع ایران تاریخ نمایه سازی: 14 مهر 1385مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 64
تعداد کل مقالات: 31
تعداد کل صفحات: 590
تعداد مقاله کامل: 31
تعداد نمایش مقالات: 76456
تعداد دریافت مقاله: 549
تعداد ارجاعات: 0

دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

روز برگزاری: 9 خرداد 1381استان: یزدشهر: یزدHolders: دانشگاه یزد انجمن مهندسی صنایع ایران تاریخ نمایه سازی: 12 مهر 1385مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 92
تعداد کل مقالات: 51
تعداد کل صفحات: 511
تعداد مقاله کامل: 50
تعداد نمایش مقالات: 160890
تعداد دریافت مقاله: 2010
تعداد ارجاعات: 22

سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

روز برگزاری: 23 تیر 1383استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجمن مهندسی صنایع ایران تاریخ نمایه سازی: 10 مهر 1385مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 223
تعداد کل مقالات: 100
تعداد کل صفحات: 1187
تعداد مقاله کامل: 100
تعداد نمایش مقالات: 242343
تعداد دریافت مقاله: 2489
تعداد ارجاعات: 11
مقالات برتر سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع: (تعداد دریافت)

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

روز برگزاری: 23 تیر 1384استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه تربیت مدرس انجمن مهندسی صنایع ایران تاریخ نمایه سازی: 7 مهر 1385مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 441
تعداد کل مقالات: 203
تعداد کل صفحات: 2542
تعداد مقاله کامل: 203
تعداد نمایش مقالات: 469463
تعداد دریافت مقاله: 5882
تعداد ارجاعات: 152

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

روز برگزاری: 20 تیر 1386استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه علم و صنعت ایران انجمن مهندسی صنایع ایران تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1385مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 457
تعداد کل مقالات: 189
تعداد کل صفحات: 2529
تعداد مقاله کامل: 186
تعداد نمایش مقالات: 535819
تعداد دریافت مقاله: 7946
تعداد ارجاعات: 144

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

روز برگزاری: 30 بهمن 1387استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه صنعتی شریف انجمن مهندسی صنایع ایران تاریخ نمایه سازی: 8 مهر 1387مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 547
تعداد کل مقالات: 232
تعداد کل صفحات: 3297
تعداد مقاله کامل: 231
تعداد نمایش مقالات: 527916
تعداد دریافت مقاله: 8112
تعداد ارجاعات: 40

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

روز برگزاری: 14 مهر 1389استان: اصفهانشهر: اصفهانHolders: دانشگاه صنعتی اصفهان انجمن مهندسی صنایع ایران تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1389مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 654
تعداد کل مقالات: 265
تعداد کل صفحات: 2503
تعداد مقاله کامل: 265
تعداد نمایش مقالات: 426623
تعداد دریافت مقاله: 7252
تعداد ارجاعات: 44

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

روز برگزاری: 26 بهمن 1390استان: تهرانشهر: تهرانHolders: انجمن مهندسی صنایع ایران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تاریخ نمایه سازی: 7 آذر 1391مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 807
تعداد کل مقالات: 305
تعداد کل صفحات: 2081
تعداد مقاله کامل: 298
تعداد نمایش مقالات: 356674
تعداد دریافت مقاله: 6247
تعداد ارجاعات: 17
مقالات برتر هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع: (تعداد دریافت)

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

روز برگزاری: 1 بهمن 1391استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی انجمن مهندسی صنایع ایران تاریخ نمایه سازی: 26 اسفند 1391مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 1031
تعداد کل مقالات: 381
تعداد کل صفحات: 2799
تعداد مقاله کامل: 374
تعداد نمایش مقالات: 516171
تعداد دریافت مقاله: 9534
تعداد ارجاعات: 76
مقالات برتر نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع: (تعداد دریافت)

دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

روز برگزاری: 7 بهمن 1392استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه تهران انجمن مهندسی صنایع ایران تاریخ نمایه سازی: 10 شهریور 1393مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 1052
تعداد کل مقالات: 398
تعداد کل صفحات: 2818
تعداد مقاله کامل: 393
تعداد نمایش مقالات: 413575
تعداد دریافت مقاله: 9123
تعداد ارجاعات: 59
مقالات برتر دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع: (تعداد دریافت)

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

روز برگزاری: 5 بهمن 1394استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه خوارزمی انجمن مهندسی صنایع ایران تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1395مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 1077
تعداد کل مقالات: 420
تعداد کل صفحات: 4272
تعداد مقاله کامل: 415
تعداد نمایش مقالات: 227419
تعداد دریافت مقاله: 4208
تعداد ارجاعات: 2

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

روز برگزاری: 4 اسفند 1395استان: مازندرانشهر: بابلسرHolders: دانشگاه علوم و فنون مازندران انجمن مهندسی صنایع ایران تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 1013
تعداد کل مقالات: 381
تعداد کل صفحات: 3298
تعداد مقاله کامل: 377
تعداد نمایش مقالات: 168771
تعداد دریافت مقاله: 2451
تعداد ارجاعات: 2
مقالات برتر سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع: (تعداد دریافت)

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

روز برگزاری: 18 بهمن 1396استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه علم و صنعت ایران انجمن مهندسی صنایع ایران تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 944
تعداد کل مقالات: 366
تعداد کل صفحات: 4048
تعداد مقاله کامل: 365
تعداد نمایش مقالات: 149838
تعداد دریافت مقاله: 2494
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع: (تعداد دریافت)

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

روز برگزاری: 3 بهمن 1397استان: یزدشهر: یزدHolders: دانشگاه یزد انجمن مهندسی صنایع ایران تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1398مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 861
تعداد کل مقالات: 341
تعداد کل صفحات: 3392
تعداد مقاله کامل: 339
تعداد نمایش مقالات: 140008
تعداد دریافت مقاله: 2628
تعداد ارجاعات: 1
مقالات برتر پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع: (تعداد دریافت)

شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

روز برگزاری: 2 بهمن 1398استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه الزهرا انجمن مهندسی صنایع ایران تاریخ نمایه سازی: 12 مرداد 1399مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 845
تعداد کل مقالات: 332
تعداد کل صفحات: 4124
تعداد مقاله کامل: 332
تعداد نمایش مقالات: 304427
تعداد دریافت مقاله: 1530
تعداد ارجاعات: 0

هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

روز برگزاری: 15 بهمن 1399استان: خراسان رضویشهر: مشهدHolders: دانشگاه فردوسی مشهد انجمن مهندسی صنایع ایران تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1399مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 452
تعداد کل مقالات: 179
تعداد کل صفحات: 1587
تعداد مقاله کامل: 179
تعداد نمایش مقالات: 54810
تعداد دریافت مقاله: 744
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع: (تعداد دریافت)

هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

روز برگزاری: 26 آبان 1400Holders: انجمن مهندسی صنایع ایران تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1400مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 608
تعداد کل مقالات: 253
تعداد کل صفحات: 2361
تعداد مقاله کامل: 253
تعداد نمایش مقالات: 153871
تعداد دریافت مقاله: 506
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع: (تعداد دریافت)