کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 2977 مقالهکل صفحات: 22453درصد اصل مقالات: 89%کل استنادات: 236کل دریافت مقالات: 24595کل نمایش مقالات: 2401050متوسط استناد مقاله: 7.93کل نویسندگان: 7058
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 8 دوره ثبت شده از کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

اولین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

روز برگزاری: 6 خرداد 1370استان: تهرانشهر: تهرانHolders: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تاریخ نمایه سازی: 16 مهر 1400مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
پژوهشگران ارائه کننده: 334
تعداد کل مقالات: 183
تعداد کل صفحات: 1958
تعداد مقاله کامل: 182
تعداد نمایش مقالات: 11440
تعداد دریافت مقاله: 6
تعداد ارجاعات: 0

دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

روز برگزاری: 25 اردیبهشت 1374استان: تهرانشهر: تهرانHolders: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1400مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
پژوهشگران ارائه کننده: 367
تعداد کل مقالات: 178
تعداد کل صفحات: 1777
تعداد مقاله کامل: 175
تعداد نمایش مقالات: 13793
تعداد دریافت مقاله: 18
تعداد ارجاعات: 0

سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

روز برگزاری: 27 اردیبهشت 1378استان: تهرانشهر: تهرانHolders: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1400مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
پژوهشگران ارائه کننده: 385
تعداد کل مقالات: 194
تعداد کل صفحات: 1752
تعداد مقاله کامل: 191
تعداد نمایش مقالات: 16380
تعداد دریافت مقاله: 30
تعداد ارجاعات: 0

چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

روز برگزاری: 21 اردیبهشت 1382استان: تهرانشهر: تهرانHolders: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1384مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
پژوهشگران ارائه کننده: 517
تعداد کل مقالات: 239
تعداد کل صفحات: 1804
تعداد مقاله کامل: 234
تعداد نمایش مقالات: 414370
تعداد دریافت مقاله: 4761
تعداد ارجاعات: 82
مقالات برتر چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله: (تعداد دریافت)

پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

روز برگزاری: 22 اردیبهشت 1386استان: تهرانشهر: تهرانHolders: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تاریخ نمایه سازی: 25 شهریور 1385مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
پژوهشگران ارائه کننده: 1301
تعداد کل مقالات: 545
تعداد کل صفحات: 4199
تعداد مقاله کامل: 534
تعداد نمایش مقالات: 990219
تعداد دریافت مقاله: 12289
تعداد ارجاعات: 144

ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

روز برگزاری: 25 اردیبهشت 1390استان: تهرانشهر: تهرانHolders: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تاریخ نمایه سازی: 16 اردیبهشت 1390مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
پژوهشگران ارائه کننده: 1444
تعداد کل مقالات: 575
تعداد کل صفحات: 4566
تعداد مقاله کامل: 572
تعداد نمایش مقالات: 740860
تعداد دریافت مقاله: 6749
تعداد ارجاعات: 10

هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

روز برگزاری: 28 اردیبهشت 1394استان: تهرانشهر: تهرانHolders: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله انجمن مهندسی زلزله ایران تاریخ نمایه سازی: 29 آذر 1399مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
پژوهشگران ارائه کننده: 1298
تعداد کل مقالات: 522
تعداد کل صفحات: 3922
تعداد مقاله کامل: 515
تعداد نمایش مقالات: 87689
تعداد دریافت مقاله: 240
تعداد ارجاعات: 0

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

روز برگزاری: 19 آبان 1398استان: تهرانشهر: تهرانHolders: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تاریخ نمایه سازی: 27 خرداد 1399مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
پژوهشگران ارائه کننده: 1412
تعداد کل مقالات: 541
تعداد کل صفحات: 2475
تعداد مقاله کامل: 260
تعداد نمایش مقالات: 126299
تعداد دریافت مقاله: 502
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله: (تعداد دریافت)