Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد مقالات
1277 مقاله
کل صفحات
11841
درصد اصل مقالات
100%
کل استنادات
230
کل دریافت مقالات
17706
کل نمایش مقالات
1237235
متوسط استناد مقاله
18.01
کل نویسندگان
3581
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 7 دوره ثبت شده از همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:19 مهر 1378
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
تاریخ نمایه سازی: 1 مهر 1394
مجموعه مقالات اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 163
تعداد کل مقالات: 83
تعداد کل صفحات: 973
تعداد مقاله کامل: 83
تعداد نمایش مقالات: 38354
تعداد دریافت مقاله: 356
تعداد ارجاعات: 18
روز برگزاری:4 اسفند 1384
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1384
مجموعه مقالات چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 291
تعداد کل مقالات: 113
تعداد کل صفحات: 1215
تعداد مقاله کامل: 111
تعداد نمایش مقالات: 178510
تعداد دریافت مقاله: 2273
تعداد ارجاعات: 11
روز برگزاری:6 اسفند 1386
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1386
مجموعه مقالات پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 513
تعداد کل مقالات: 180
تعداد کل صفحات: 1562
تعداد مقاله کامل: 180
تعداد نمایش مقالات: 349908
تعداد دریافت مقاله: 4936
تعداد ارجاعات: 40
روز برگزاری:14 مهر 1388
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1387
مجموعه مقالات ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 412
تعداد کل مقالات: 141
تعداد کل صفحات: 1389
تعداد مقاله کامل: 141
تعداد نمایش مقالات: 203726
تعداد دریافت مقاله: 3221
تعداد ارجاعات: 23
روز برگزاری:15 شهریور 1390
استان: سمنان
شهر: شاهرود
Holders: انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
تاریخ نمایه سازی: 29 دی 1392
مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 910
تعداد کل مقالات: 322
تعداد کل صفحات: 3038
تعداد مقاله کامل: 321
تعداد نمایش مقالات: 198832
تعداد دریافت مقاله: 3027
تعداد ارجاعات: 83
روز برگزاری:15 آبان 1392
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
Holders: دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ نمایه سازی: 22 بهمن 1392
مجموعه مقالات هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 917
تعداد کل مقالات: 306
تعداد کل صفحات: 2541
تعداد مقاله کامل: 305
تعداد نمایش مقالات: 212899
تعداد دریافت مقاله: 2851
تعداد ارجاعات: 55
روز برگزاری:6 مهر 1395
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه خوارزمی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
تاریخ نمایه سازی: 7 اردیبهشت 1396
مجموعه مقالات نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 375
تعداد کل مقالات: 132
تعداد کل صفحات: 1123
تعداد مقاله کامل: 132
تعداد نمایش مقالات: 55006
تعداد دریافت مقاله: 1042
تعداد ارجاعات: 0
Support