کنگره علوم و صنایع غذائی ایران

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 6911 مقالهکل صفحات: 45896درصد اصل مقالات: 72%کل استنادات: 497کل دریافت مقالات: 71415کل نمایش مقالات: 5715392متوسط استناد مقاله: 7.19کل نویسندگان: 19183
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 10 دوره ثبت شده از کنگره علوم و صنایع غذائی ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی

روز برگزاری: 24 مهر 1387استان: خراسان رضویشهر: مشهدHolders: انجمن علوم و صنایع غذایی ایران تاریخ نمایه سازی: 23 فروردین 1391مجموعه مقالات هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
پژوهشگران ارائه کننده: 772
تعداد کل مقالات: 255
تعداد کل صفحات: 1699
تعداد مقاله کامل: 244
تعداد نمایش مقالات: 331179
تعداد دریافت مقاله: 2670
تعداد ارجاعات: 173
مقالات برتر هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی: (تعداد دریافت)

بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

روز برگزاری: 1 آذر 1390استان: تهرانشهر: تهرانHolders: تاریخ نمایه سازی: 27 خرداد 1391مجموعه مقالات بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
پژوهشگران ارائه کننده: 2450
تعداد کل مقالات: 840
تعداد کل صفحات: 7215
تعداد مقاله کامل: 799
تعداد نمایش مقالات: 1227259
تعداد دریافت مقاله: 18924
تعداد ارجاعات: 120

بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

روز برگزاری: 7 آبان 1392استان: فارسشهر: شیرازHolders: دانشگاه شیراز تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1392مجموعه مقالات بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 4580
تعداد کل مقالات: 1585
تعداد کل صفحات: 8768
تعداد مقاله کامل: 1229
تعداد نمایش مقالات: 1893630
تعداد دریافت مقاله: 27976
تعداد ارجاعات: 184

بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

روز برگزاری: 8 شهریور 1393استان: گلستانشهر: گرگانHolders: تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1393مجموعه مقالات بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
پژوهشگران ارائه کننده: 1321
تعداد کل مقالات: 477
تعداد کل صفحات: 1732
تعداد مقاله کامل: 81
تعداد نمایش مقالات: 441237
تعداد دریافت مقاله: 4919
تعداد ارجاعات: 19

بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

روز برگزاری: 22 مهر 1394استان: خراسان رضویشهر: قوچانHolders: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395مجموعه مقالات بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 2188
تعداد کل مقالات: 818
تعداد کل صفحات: 7614
تعداد مقاله کامل: 769
تعداد نمایش مقالات: 565723
تعداد دریافت مقاله: 7048
تعداد ارجاعات: 1

اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

روز برگزاری: 27 مهر 1395استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه تربیت مدرس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1396مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1550
تعداد کل مقالات: 566
تعداد کل صفحات: 3523
تعداد مقاله کامل: 446
تعداد نمایش مقالات: 301642
تعداد دریافت مقاله: 3946
تعداد ارجاعات: 0

دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران

روز برگزاری: 5 اردیبهشت 1397استان: مازندرانشهر: ساریHolders: انجمن علوم و صنایع غذایی ایران تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1398مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1364
تعداد کل مقالات: 507
تعداد کل صفحات: 3869
تعداد مقاله کامل: 483
تعداد نمایش مقالات: 231906
تعداد دریافت مقاله: 2344
تعداد ارجاعات: 0

سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

روز برگزاری: 26 شهریور 1398استان: تهرانشهر: تهرانHolders: انجمن علوم و صنایع غذایی ایران تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1398مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 2488
تعداد کل مقالات: 957
تعداد کل صفحات: 2329
تعداد مقاله کامل: 15
تعداد نمایش مقالات: 518884
تعداد دریافت مقاله: 1719
تعداد ارجاعات: 0

بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

روز برگزاری: 14 بهمن 1399استان: خوزستانشهر: باوىHolders: انجمن علوم و صنایع غذایی ایران تاریخ نمایه سازی: 2 اسفند 1399مجموعه مقالات بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1315
تعداد کل مقالات: 481
تعداد کل صفحات: 4859
تعداد مقاله کامل: 474
تعداد نمایش مقالات: 162327
تعداد دریافت مقاله: 1533
تعداد ارجاعات: 0

بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

روز برگزاری: 4 اسفند 1400استان: تهرانشهر: تهرانHolders: انجمن علوم و صنایع غذایی ایران تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1400مجموعه مقالات بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1155
تعداد کل مقالات: 425
تعداد کل صفحات: 4288
تعداد مقاله کامل: 416
تعداد نمایش مقالات: 41605
تعداد دریافت مقاله: 336
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران: (تعداد دریافت)