مقالات IRANIAN JOURNAL of PATHOLOGY، دوره 6، شماره 2