مقالات Journal of Mining and Environment، دوره 7، شماره 1