مقالات Journal Of Mirror Research، دوره 27، شماره 1