مقالات Journal Of Mirror Research، دوره 17، شماره 3