مقالات Electronics Industries Quarterly، دوره 7، شماره 3