مقالات Journal of Economic Research، دوره 17، شماره 53