Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
22
اردیبهشت

Engineering Education Conference in 1404

Calendar

Help

Engineering Education Conference in 1404 روز سه شنبه، 22 اردیبهشت، 1388 لغایت چهارشنبه، 23 اردیبهشت، 1388 توسط دانشگاه تهران, دانشكده فني دانشگاه تهران, فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران در شهر Tehran برگزار گردید.

CODE: EE2025
Subjects Covered: General Engineering، Education
Holders: دانشگاه تهران, دانشكده فني دانشگاه تهران, فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران
City: Tehran

محورهای اصلی وعناوین فرعی کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴:

۱- سیاستگذاری و عوامل محیطی
    ۱-۱- پیش بینی وضعیت جامعه در ۱۴۰۴
    ۱-۲- مبانی نظری سیاستگذاری علم و فناوری در مهندسی
    ۱-۳- نقش ساختارهای سازمانی محیط های آموزشی در آموزش مهندسی
    ۱-۴- اخلاق مهندسی و اخلاق سازمانی
    ۱-۵- آموزش مهندسی با نگاه به محیط زیست
    ۱-۶- نقش انجمن های علمی در توسعه آموزش مهندسی

۲ – گذشته، حال و آینده
    ۲-۱- تاریخ علوم مهندسی
    ۲-۲- بررسی وضعیت فعلی آموزش مهندسی
    ۲-۳- آینده آموزش مهندسی در جهان
    ۲-۴- آینده آموزش مهندسی در ایران و راه های رسیدن به وضعیت مطلوب آن
    ۲-۵- اولویت های آموزش مهندسی در ۱۴۰۴
    ۲-۶- توسعه کمی و کیفی آموزش مهندسی در کشور
    ۲-۷- آینده آموزش مهندسی از طریق مجازی، در ایران و جهان
    ۲-۸- آینده دانشکده ها و دانشگاههای مهندسی در ایران

۳- ارتباط آموزش مهندسی با صنعت و اقتصاد
    ۳-۱- اهمیت آموزشهای ضمن کار در توسعه صنایع و خدمات مهندسی در ایران
    ۳-۲- آموزش مهندسی و اشتغال در ایران
    ۳-۳- ارتباط صنعت با آموزش مهندسی
    ۳-۴- ارزیابی کارایی مهندسان در صنعت
    ۳-۵- جایگاه آموزش مهندسی در الگوی توسعه اقتصادی کشور
    ۳-۶- تعیین نیازهای کمی و کیفی اقتصاد ایران به نیروهای مهندس کارآمد

۴- پژوهش ، فناوری و نوآوری
    ۴-۱- آموزش مهندسی پژوهش محور
    ۴-۲- کاربرد فناوری های نوین در آموزش مهندسی
    ۴-۳- نقش تکنولوژی آموزشی در ارتقای آموزش مهندسی
    ۴-۴- کاربرد فناوری اطلاعات و دانش در آموزش مهندسی
    ۴-۵- خلاقیت و نوآوری در آموزش مهندسی
    ۴-۶- برنامه های آموزشی بین رشته ای
    ۴-۷- تکنیک های تبدیل ایده به محصول
    ۴-۸- روزآمدسازی دانش استادان

۵- همکاری های بین المللی
    ۵-۱- جایگاه کشورهای منطقه در آموزش مهندسی
    ۵-۲- مقایسه تطبیقی آموزش مهندسی در ایران و جهان
    ۵-۳- آموزش مهندسی با توجه به مزیت های ملی، منطقه ای و جهانی
    ۵-۴- جلب همکاری های ملی، منطقه ای و جهانی در آموزش مهندسی

۶- ارزیابی، برنامه ریزی و توسعه آموزش مهندسی
    ۶-۱- نیازسنجی در آموزش مهندسی
    ۶-۲- استاندارد سازی، سنجش، ارزیابی و تضمین کیفیت در آموزش مهندسی
    ۶-۳- مکانیزم های ارزیابی درونی و برونی در گروههای آموزشی
    ۶-۴- ساختارسازی برای ارتقای کیفیت آموزش مهندسی
    ۶-۵- بازدهی آموزش مهندسی در ایران
    ۶-۶- آسیب شناسی و چالشهای آموزش مهندسی
    ۶-۷- توسعه فرایندهای تدریس و یادگیری در آموزش مهندسی
    ۶-۸- جایگاه آموزش های راهبردی و میان رشته ای د رآموزش مهندسی

create: 29 July 2008 - view 8507

Dates

Date of holding:
12 May 2009 - 13 May 2009
Deadline for submitting original articles:
18 February 2009
Deadline Abstract:
20 November 2008
Date of abstract announcement:
20 December 2008
Date of announcing the arbitration of articles:
15 March 2009
Deadline for submitting articles:
15 March 2009

Holders

دانشكده فني دانشگاه تهران
فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران
Support