مقالات Avicenna Journal of Phytomedicine، دوره 5، شماره 3