مقالات Avicenna Journal of Phytomedicine، دوره 7، شماره 5