اولین کنفرانس فناوری موج میلیمتری و تراهرتز روز سه شنبه، 8 دی، 1388 لغایت پنجشنبه، 10 دی، 1388 توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشگاه صنعتي اميركبير, دانشگاه تهران -قطب علمي سيستمهاي الكترومغناطيسي كاربردي در شهر Tehran برگزار می شود.

Info

اولین کنفرانس فناوری موج میلیمتری و تراهرتز

Hold place: تهران
Year: 1388
Document ID: MMWATT01

توضیحات کنفرانس

اولين كنفرانس فناوري موج ميليمتري و تراهرتز در دي ماه ۸8 توسط قطب علمي سيستمهاي مخابرات راديوئي فركانس بالا دانشگاه صنعتي اميركبير و قطب علمي سيستمهاي الكترومغناطيسي كاربردي دانشگاه تهران در دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي اميركبير برگزار مي شود. هدف گسترش دانش فني در شناخت وبكار گيري فناوري موج ميليمتري و تراهرتز، تبادل نظر علمي و ارائه آخرين يافته هاي تحقيقاتي مرتبط است. از كليه پژوهشگران، متخصصين و صاحبنظران دعوت مي شود مقالات خود را در زمينه هاي موضوعي كنفرانس به دبيرخانه ارسال فرمايند. در اين كنفرانس علاوه بر مقالات پژوهشي بديع، برنامه هاي جنبي شامل ميزگرد و كارگاه هاي آموزشي توسط متخصصين و صاحبنظران ارائه خواهد شد.
  
زمينه هاي موضوعي مرتبط با فناوري موج ميليمتري و تراهرتز
• آنتن وانتشار امواج
• ادوات ومدارها
• اندازه گيري
• سيستمهاي مخابراتي
• كاربردها
• مايكروويو فتونيك
• مباني نظري
• مدلسازي و روشهاي عددي
• ساير زمينه هاي مرتبط

create: 8 June 2009 - view 8295