مقالات IRANIAN JOURNAL of PATHOLOGY، دوره 10، شماره 4