مقالات IRANIAN JOURNAL of PATHOLOGY، دوره 11، شماره 1