مقالات IRANIAN JOURNAL of PATHOLOGY، دوره 13، شماره 3