مقالات Advanced materials and technologies، دوره 7، شماره 2