مقالات Paramedical Sciences and Military Health، دوره 13، شماره 3