مقالات Journal Of Mirror Research، دوره 30، شماره 175