مقالات IRANIAN JOURNAL of PATHOLOGY، دوره 15، شماره 2