مقالات Avicenna Journal of Phytomedicine، دوره 10، شماره 4