دوفصلنامه تحقیقات حقوق قضایی

Journal of Judicial Law Research

فصلنامه تحقیقات حقوق قضایی به شماره مجوز ۸۶۲۲۷ به زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود.

این فصلنامه در زمینه های حقوق و علوم سیاسی و مطالعات فقه و الهیات و مبانی اسلامی، علوم قضایی و ثبتی پذیرش مقاله دارد.