مقالات Iranian Journal of Veterinary Science and Technology، دوره 12، شماره 1