مقالات Journal of Nutrition, Fasting and Health، دوره 8، شماره 4