دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی

Horticultural Plants Nutrition

نشریه "تغذیه گیاهان باغی" یک نشریه علمی با فرایند انتشار استاندارد، پذیرای مقالات پژوهشی و تخصصی بوده که اطلاعات و یافته های نوین در مورد تاثیر عناصر غذایی ضروری و غیر ضروری بر خصوصیات فیزیولوژیکی، رشدی، عملکرد و کیفیت گیاهان باغی را ارایه می ­نماید. این نشریه، دوفصلنامه می باشد که در طول یک سال، ۲ بار ( بهار- تابستان و پاییز - زمستان ) منتشر می گردد. با توجه به تخصصی شدن مجلات علمی، مقالات این مجله بر گیاهان باغی شامل درختان میوه، سبزی ها، محصولات گلخانه ای، گیاهان زینتی و گیاهان دارویی متمرکز شده است. از آنجاییکه یکی از اهداف مهم انتشار این مجله کاربردی بودن اطلاعات آن در حوزه کشاورزی می باشد، بنابراین اطلاعات مقالات نه تنها بایستی مکانیسم تاثیر عناصر غذایی را بررسی نماید بلکه عمکلرد اعم از میوه، برگ یا ماده موثر، و همچنین کیفیت محصول نیز مد نظر قرار گیرد. با توجه به رشد گیاه که متاثر از عوامل محیطی مثل نور، دما و سایر عوامل می باشد اثرات متقابل تغدیه با این عوامل نیز از اهداف مجله می باشد. موضوعات اصلی مورد نظر در این مجله عبارتند از:

تعیین نیاز غذایی گیاهان باغی در کشتهای بدون خاک (هایدروپونیک) و خاکی
تاثیر عناصر غذایی بر رشد، خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و کیفیت محصول
تغذیه گیاهان گلخانه ای و گلدانی
ارزیابی بسترهای کشت معدنی و آلی
متابولیسم عناصر معدنی در گیاهان باغی
آب تغذیه ای یا کود آبیاری
نقش ریزجانداران در تغذیه گیاهان باغی
اثرات متقابل عوامل محیطی مانند شوری و رطوبت بستر کشت با تغذیه گیاه
تاثیر آلاینده ها بر تغذیه گیاهان باغ
کارایی جذب یا مصرف عناصر غذایی و تعامل آن با آب مصرفی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات