مقالات Journal of the Iranian Association of Arabic Language and Literature، دوره 16، شماره 56