مقالات Journal of Urban Economics and Management، دوره 7، شماره 28