مقالات International Journal of Reproductive BioMedicine، دوره 18، شماره 10