مقالات Nurse and Physician Within War، دوره 8، شماره 27