مقالات Journal of Economic Geology، دوره 12، شماره 4