مقالات Journal of Applied and Computational Mechanics، دوره 7، شماره 1

publish: 30 May 2021 - view: 217