پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی

پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی از مقاله‌های تحقیقی از نوع تحلیلی اصیلی استقبال می‌کند که در آن به ارائه مطلب یا نظریه‌ای بدیع در زمینه‌های زیر پرداخته شده باشد:

تخصصی فقه و اجتهاد،
مبانی و اصول استنباط،
مبانی رجالی و حدیث‌شناسی،
تاریخ تطور مکاتب و مناهج اجتهادی،
روش‌ها و اصول استنباط،
افکار و اندیشه‌های اجتهادی فقهای بزرگ مذاهب فقهی
و سایر موضوعات مرتبط.