مقالات Iranian Journal of Veterinary Medicine، دوره 15، شماره 2