مقالات Research on Animal Production، دوره 3، شماره 6