فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی

International Legal Resarch

فصلنامه «تحقیقات حقوقی بین المللی» به استناد نامه شماره ۱۱۹۰۱-۱۳۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره بهار ۱۴۰۰ دارای رتبه علمی می باشد.

مجوز این فصلنامه در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۴ از کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی‌‌‌دانشگاه آزاد اسلامی‌‌‌صادر شده است و برابرنامه شماره ۳۲۹/۱۲۴ اداره کل امور مطبوعات خبرگزاری‌های داخلی جمهوری اسلامی‌ایران وزارت ارشاد اسلامی، معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغات، پروانه نشر آن صادر گردیده است.

این فصلنامه با هدف نشر دستاوردهای علمی – پژوهشی در محور های مختلف حقوق شروع به فعالیت نموده و بستری مناسب برای بحث و گفتگو و انتقال نظرات و نتایج به دست آمده درباره پژوهش ها و تحقیقاتی است که در رابطه با موضوعات مربوط به رسالت مجله مطرح می گردد. از اینرو تمامی مقالاتی که به موضوعات و مطالعات مرتبط با حقوق اختصاص داشته باشد و بنابر چارچوب ساختار علمی مجله تحریر شده باشد امکان چاپ در این مجله را خواهد داشت . لذا صاحب نظران و اندیشمندان می توانند با عضویت در سامانه، مقالات خود را جهت بررسی و چاپ در این فصلنامه ارسال نمایند.