Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
29
آذر

چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

Calendar

Help

چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری روز دوشنبه، 29 آذر، 1395 توسط موسسه حاميان زيست انديش محيط آرماني و تحت حمایت سیویلیکا در شهر Ardabil برگزار گردید.

CODE: AETCONF04
Subjects Covered: Life Science، Life Sciences
Holders: موسسه حاميان زيست انديش محيط آرماني و تحت حمایت سیویلیکا
City: Ardabil

مسلماً بدون حفاظت از منابع آب، خاك، جنگل، مرتع، آبزيان و ذخاير ژنتيكي و بهره برداري بهينه از آنها با استفاده از فن آوريهاي نوين نمي توان به توسعه پايدار  و توليد مطمئني دركشاورزي و منابع طبيعي دست يافت. محيط زيست سرمايه اي است كه براي آن هيچ نوع سرمايه قابل جايگزيني متصور نيست و كاركردها و خدمات آن براي بقاء انسان و ساير موجودات زنده ضرورتي انكار ناپذير است. متأسفانه علم امروز ما را درنگاهمان نسبت به طبيعت دچار مشكل ساخته است و اين امر بدين دليل است كه قوانين طبيعت بر مبناي كلي گرايي و جامع گرايي است و متغيرها در آن هيچكدام مستقل از هم نيستند و حال آنكه قوانين علمي متغيرهاي پيوسته و وابسته را از هم جدا كرده است. در جريان فرآيند توسعه رايج كه بر اقتصاد كلاسيك استوار است، بهره برداري از منابع طبيعي و محيط زيست بدون هيچ محدوديتي توجيه شده است. لذا در هزاره جديد آنانكه از ابعاد زيست محيطي غني ترند پيشگامان توسعه و پيشرفت جهاني خواهندبود. اين مهم با اتكاء به بكارگيري مباني علوم كشاورزي كه شالوده آن به روابط دروني اجزاي زنده با محيط زيست خود و نهاده هاي حاصل از چنين بر همكنش هايي متكي است طليعه دار اين حركت خواهد بود. راهكارهاي نوين مديريت مواد زايد، پسماندها و فاضلاب ها در توسعه پايدار، فرصت ها و جايگاه هاي سرمايه گذاري و اشتغالزايي در بخش كشاورزي و منابع طبيعي، نقش مديريت بهينه انرژي در كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست پايدار و توسعه گردشگري، طبيعت گردي كشاورزي و روستايي در همايش ملي ايده هاي نوين كشاورزي بررسي مي شوند. به نظر مي‌رسد امروزه ديگر ارزش‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و... صنعت گردشگري بر كمتر كسي پوشيده باشد ولي با اين همه جايگاه واقعي گردشگري در حوزه هاي ياد شده همچنان  نيازمند آگاهي رساني روزافزون و علمي است. در كشور ما نگاه به حوزه گردشگري همواره نگاهي فرهنگي بوده و كمتر مزاياي اقتصادي اين صنعت مورد توجه قرار گرفته است. بديهي است كه اهميت گردشگري و توسعه چشمگير آن طي پنجاه سال گذشته در جهان، نمايانگر مزاياي اقتصادي آن علاوه بر ساير وجوه فرهنگي، اجتماعي، سياسي و ... است. چهارمين كنفرانس ملي ايده هاي نوين در كشاورزي، محيط زيست و گردشگري نيز بر آن است كه با بهره‌مندي از نظرات صاحب نظران و كارشناسان علمي و محققان دانشگاهي و ارائه دستاوردهاي كشورهاي ديگر، پيشنهاد هاي علمي و سازنده‌اي را جهت اجرا ارائه نمايد.

محورهاي كنفرانس:

كشاورزي و توسعه پايدار

 - اقتصاد مقاومتي و كشاورزي پايدار
 - تحقيقات ، مديريت ، اقتصاد ، ترويج و آموزش كشاورزي 
 - فناوري هاي نوين ، مكانيزاسيون و مكانيك ماشينهاي كشاورزي 
 - ايمني زيستي ، مهندسي ژنتيك ، كشاورزي ارگانيك 
 - علوم زيست شناسي(گياهي / جانوري)
 - ميوه هاي مناطق معتدله 
 - هواشناسي و بيوتكنولوژي كشاورزي ، سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) 
 - مباحث نوين در كشاورزي پايدار و گياهپزشكي 
 - شناسايي و مبارزه با علفهاي هرز ، آفات و بيماري هاي گياهي 
 - اقتصاد، بازاريابي ، نظام بانكي و بيمه محصولات كشاورزي و نقش آن در توسعه پايدار 
 - به زراعي و به نژادي در بهبود كمي و كيفي توليدات گياهي 
 - ريزگردها و اثرات آن بر كشاورزي 
 - ترويج و توسعه روستايي در بخش كشاورزي 
 - نقش ترويج در اكوتوريسم ، سلامت و امنيت غذايي و سياست گذاري ها 
 - نقش تشكل ها و تعاوني ها در بخش كشاورزي 
 - نقش منابع طبيعي و محيط زيست در كشاورزي پايدار 
 - نقش IT در كشاورزي و توسعه پايدار


منابع طبيعي و توسعه پايدار 
- مباحث نوين در منابع طبيعي 
- تغيير اقليم و آلاينده هاي محيطي 
- استفاده از فناوري هاي نوين در منابع طبيعي 
- روشهاي پالايش در منابع طبيعي 
- ريز گردها و روشهاي مقابله با آنها در منابع طبيعي

آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك 
- آبخيزداري و استحصال آب باران و ارزيابي طرح هاي آبخيز داري 
- مديريت بهره برداري از منابع آب و خاك ، آبياري و زهكشي 
- حفاظت و كاهش فرسايش خاك و كاربرد روش هاي بيولوژيك 
- كاربرد فناوريهاي نوين در علوم آبخيزداري و مديريت منابع آب 
- مباحث نوين و كاربرد نانو تكنولوژي در علوم آب و خاك 
- نقش آبخيزداري و مديريت منابع آب در توسعه پايدار 
- تغذيه خاك هاي كشاورزي ، رابطه آب و خاك و گياه 
- روشهاي مصرف كود در خاك 
- هيدرولوژي ، خاك شناسي و اقليم شناسي 
- اصلاح خاك هاي شور ، قليايي و اسيدي 
- پخش سيلاب ، آمايش سرزمين ، حفظ و نگهداري آب در سر شاخه ها

مهندسي ژنتيك و اصلاح نباتات 
- محصولات تراريخته 
- بانك ژن و ذخاير ژنتيكي 
- زراعت و اصلاح نباتات 
- روشهاي جديد به نژادي در گياهان 
- بيوتكنولوژي ، كشت بافت

مديريت ، ترويج و اقتصاد در بخش كشاورزي 
- صنايع غذايي و محصولات لبني و گلخانه اي 
- سياست گذاري در بخش توليد و بخش اشتغال 
- بررسي مسائل مربوط به صنعت كود و مخاطرات زيست محيطي آن 
- بهره وري و موانع اشتغال در بخش كشاورزي 
- مشاغل خانگي ، كارآفريني و سرمايه گذاري در بخش كشاورزي 
- الگوهاي حمايتي بخش كشاورزي ، مديريت در بخش تعاوني ها

 علوم صنايع غذايي 
- مباحث نوين در علوم صنايع غذايي 
- علوم صنايع غذايي، امنيت غذايي و صنايع تبديلي 
- بيماري هاي عفوني ناشي از مواد غذايي 
- بهداشت غذايي و مسمويت غذايي 
- فرآوري مواد غذايي گياهي ، مواد غذايي لبني و مواد غذايي گوشتي 
- ميكروب شناسي مواد غذايي

علوم دامي و دامپزشكي 
- كاربرد فناوريهاي نوين در علوم دامي و نقش علوم دامي در توسعه پايدار 
- تغذيه دام و طيور، نشخواركنندگان و تهديدات زيستي دام و طيور 
- كاربرد گياهان دارويي در دام و طيور 
- مديريت و پرورش ، بهداشت ، ايمني و بيماريهاي دام و طيور 
- نقش مجتمع هاي دامپروري در توسعه پايدار كشاورزي 
- روش ها و رويكردهاي نوين و پايدار در دام و دامپزشكي 
- فيزيولوژي ، ژنتيك و اصلاح نژاد دام و طيور 
- نقش تكنيك هاي توليد مثلي در توليدات دامي 
- دامپزشكي (ميكروبيولوژي، پاتولوژي، ايمني شناسي) 
- بيوتكنولوژي در انتخاب ژنوميكي و شناسايي ژن هاي كانديد در به نژادي 
- كاربرد روش هاي آزمايشگاهي در بيوتكنولوژي توليد مثل دام 
- جايگاه بيوتكنولوژي در تشخيص و پيشگيري بيماري هاي دام و طيور

علوم شيلات و آبزيان 
- كاربرد فناوري هاي نوين درعلوم شيلات و آبزيان 
- نقش آبزي پروري در توسعه پايدار 
- تكثير و پرورش آبزيان 
- بهداشت و بيماري هاي آبزيان 
- صيد و بهره برداري

توليدات گياهي و علوم باغباني 
- كشت گلخانه اي و تغذيه گياهان باغي 
- ماندگاري پس از برداشت محصولات باغي 
- تنش هاي زنده و غير زنده در باغباني 
- بيوتكنولوژي پس از برداشت و كاربرد بيوتكنولوژي در باغباني 
- كشت، صنعت و فرآورده هاي گياهان دارويي 
- گياهشناسي و گياهان دارويي باغي 
- روشهاي نوين در افزايش عملكرد گياهان باغي و افزايش عملكرد در باغباني 
- هيدروپونيك ، سبزي و صيفي ، گياه پزشكي در باغباني 
- الگوهاي كشت در باغباني و عمليات پس از برداشت 
- مديريت باغ ، پارك و تكثير و پرورش نهال و بذر 
- سازه هاي گلخانه اي ، كود و تغذيه در باغباني 
- به نژادي گياهان باغي و كاربردهاي نانو در باغباني 
- مديريت علف هاي هرز ، مديريت بيماري ها و مديريت آفات در گياهان باغي 
- كابرد فناوري هاي نوين در علوم گياهي و نقش علوم گياهي در توسعه پايدار

 علوم زراعت 
- تغييرات آب و هوايي و نقش آن در زراعت 
- كاربردهاي نانو تكنولوژي و كاربردهاي بيوتكنولوژي در علوم زراعت 
- مباحث نوين در زراعت و مباني افزايش عملكرد در گياهان زراعي 
- تنش هاي بيولوژيك و غير بيولوژيك در زراعت 
- زراعت ملكولي ، مدل سازي در زراعت ، اگروتروريسم 
- روشهاي افزايش عملكرد در گياهان زراعي و روشهاي به زراعي در گياهان زراعي 
- فيزيولوژي عملكرد در گياهان زراعي ، معرفي تيپ هاي ايده آل گياهي در زراعت

علوم جنگل و مرتع 
- علل و عوامل تخريب جنگل ها و مراتع 
- روش ها و رويكرد هاي نوين مديريت پايدار جنگل ها و مراتع 
- جنگل و جنگل نشينان ، بهره برداري و حمل و نقل جنگل 
- مهندسي جنگل ، ساختار و توالي جنگل 
- سياست گذاري ، برنامه ريزي و مديريت منابع جنگلي 
- كاربرد فناوريهاي نوين در علوم جنگل و مرتع 
- جنگلداري و مديريت جنگل ، محصولات غير چوبي جنگل 
- نقش جنگل ها و مراتع در توسعه پايدار و ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست جنگل 
- پرورش جنگل ، جنگل شناسي و اكولوژي جنگل 
- اقتصاد ، اكوتوريسم ، گردشگري و مسائل اجتماعي جنگل 
- آناليز و ارزيابي وروش هاي بررسي پوشش گياهي مراتع 
- اصلاح، احياء و توسعه مراتع ، اكولوژي كمي و بررسي جوامع گياهي مراتع 
- مديريت چراي دام و سيستم هاي رمه گرداني 
- كيفيت و ارزش غذائي گياهان مرتعي در تغذيه دام 
- محصولات فرعي مراتع و ارزيابي طرح هاي مرتعداري 
- مسائل اقتصادي و اجتماعي مراتع ، اقتصاد مرتع 
-مهندسي علوم و صنايع چوب و كاغذ

نانو تكنولوژي در علوم كشاوزي
- كاربرد نانو در علوم كشاورزي
- كاربرد نانو در علوم محيط زيست
- نقش نانو ذرات در كشاورزي و تهيه و سنتز نانو ذرات از گياهان 
- كاربرد نانو ذرات در گياهپزشكي و در گياهان دارويي
- نقش نانو كمپوزيت ها و نانو فيلترها در كشاورزي 
- نانو حسگرها و نانو بيوتكنولوژي در كشاورزي 
- نقش نانو تكنولوژي در افزايش عملكرد كمي و كيفي گياهان زارعي و باغي 
- كاربرد نانو تكنولوژي در صنايع غذايي ، علوم دامي ، محيط زيست و منابع طبيعي

 بيابان و بيابان زدايي 
- ارزيابي ، پايش ، مديريت و كنترل مناطق بياباني 
- بيابانزائي و بيابانزدائي ، فرسايش بادي و ريز گردها 
- اهميت مناطق بياباني ، اصلاح و احياء پوشش مناطق بيابان 
- كاربرد فناوري هاي نوين در مطالعات بيابانزدايي 
- بيابانزايي و توسعه پايدار 
- خاك هاي مناطق بياباني و مبارزه با شورشدن اراضي بياباني

مديريت سوانح طبيعي و مديريت بهره وري از طبيعت 
- زمين لرزه ، رانش زمين ، سيل و مخاطرات دريايي 
- آتش سوزي در جنگل ها و مراتع 
- خشكسالي و تغييرات اقليمي 
- طوفان ، صاعقه و ريزگرد 
- كاربرد فناوري‌هاي نوين در مديريت سوانح طبيعي 
- نقش مديريت سوانح طبيعي در توسعه پايدار 
- اكو توريسم و تفرجگاه ، مديريت بهره وري از طبيعت 
- حيات وحش و استفاده چند منظوره

 مديريت انرژي و توسعه پايدار 
- انرژي هاي تجديد پذير (انرژي باد، آب،امواج،زمين گرمايي،زيست توده،خورشيدي،هسته اي،انرژي هيدروژني و پيل سوختي و... ) 
- انرژي هاي تجديد ناپذير (نفت، گاز، زغال سنگ و ... ) 
- مديريت بهينه انرژي و بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع مختلف 
- محيط زيست و انرژي هاي تجديدپذير، پاك و كارآمد 
- آموزش و آگاه سازي مصرف انرژي ، اقتصاد و مديريت منابع انرژي 
- نقش پدافند غير عامل در حفظ و تامين منابع انرژي و محيط زيست 
- سياست‌هاي غيرقيمتي مديريت عرضه و تقاضاي انرژي 
- فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي ، ضرورت امنيت و پايداري انرژي 
- سيستم هاي انرژي، روش ها و رويكردهاي نوين در مديريت پايدار انرژي 
- روش هاي استقرار سيستم جامع مديريت انرژي در سازمان ها و نقش آن 
- نقش فن آوري هاي نوين و مديريت انرژي ، مديريت انرژي و نقش آن بر بازار 
- راه‌كارهاي مديريت و بهينه‌سازي عرضه و تقاضاي انرژي ، استانداردها و معيارهاي آن 
- تاثير اقليم و شرايط جغرافيايي بر مديريت عرضه و تقاضاي انرژي 
- شيوه هاي مختلف استحصال و چالش هاي توسعه انرژي هاي تجديدپذير، پاك و كارآمد در ايران 
- بومي سازي فن آوري استحصال انرژي هاي تجديدپذير، پاك و كارآمد

پدافند غيرعامل در كشاورزي و محيط زيست 
- نقش پدافند غيرعامل در توسعه پايدار 
- آينده‌پژوهي و استفاده از روش هاي نوين براي مقابله با تهديدات نوپديد 
- نقش پدافند غير عامل در تامين امنيت غذايي كشور 
- نقش پدافند غير عامل در تغييرات تعمدي اقليم و اثرات آن در بخش كشاورزي 
- نقش پدافند غير عامل در حفظ محيط زيست و منابع طبيعي و امنيت زيستي 
- نقش آموزش و فرهنگ سازي پدافند غير عامل بمنظور توانمندي‌ بخش كشاورزي 
- كاربرد فناوري‌هاي نوين در پدافند غيرعامل بخش هاي كشاورزي,منابع طبيعي و محيط زيست

 تغييرات اقليمي و توسعه پايدار كشاورزي 
- نقش فعاليت هاي انساني در تغيير اقليم ، علل و عوامل تشديد كننده تغيير اقليم 
- تغيير اقليم و استراتژي بخش كشاورزي و چالش منابع آب 
- اثرات تغيير اقليم بر كشاورزي و باغباني ، جنگل ها ، مراتع وروند بيابانزائي 
- تغيير اقليم ، تهديد يا فرصت 
- اثرات تغيير اقليم بر تنوع زيستي و محيط زيست و پديده خشكي و خشكسالي 
- پرورش نشخوار كنندگان و پيامد تغيير اقليم 
- اثرات تغيير اقليم بر گردشگري و شيوع يبماري ها و آفات 
- توسعه پايدار كشاورزي مبتني بر تغيير اقليم 
- قوانين زيست محيطي وتغيير اقليم و مديريت انرژي متناسب با تغيير اقليم

زيست بوم پايدار و توسعه 
- محيط زيست ، اجتماع ، اقتصاد و زيست بوم پايدار 
- پايداري زيست بوم و فن آوري هاي نوين مديريت جامع زيست بومي 
- حفظ و احيا منابع طبيعي پايه و راهكارهاي بهره برداري بهينه زيست بوم پايدار 
- ارزش گذاري اقتصادي و حسابداري سبز زيست بوم ها 
- شهر سالم و اصول مهندسي بوم شهر تغييرات اقليمي، ظرفيت هاي زيستي سرزمين و پيامدهاي زيست محيطي 
- مديريت پسماند و زيست بوم ، تنوع زيستي و ظرفيت هاي اكولوژيكي زيست بوم پايدار 
- صنعت خدمات كشاورزي و بهره برداري پايدار از زيست بوم و نظام هاي كشاورزي دوستدار محيط زيست

محيط زيست انساني و توسعه پايدار 
- مديريت، برنامه ريزي و آموزش محيط زيست 
- روش ها و رويكردهاي نوين و پايدار در حوزه محيط زيست انساني 
- استاندارسازي، سيستم هاي مديريتي،ايمني، بهداشت و محيط زيست 
- آلودگي ها (آب،خاك،هوا،صوت) و تغييرات اقليمي 
- مديريت انرژي ، گردشگري، ارزيابي و آمايش سرزمين 
- اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محيط زيست 
- تنوع زيستي و توسعه پايدار ، مديريت پسماند و بازيافت 
- كاربرد فناوري هاي نوين در محيط زيست و نقش محيط زيست در توسعه پايدار 
- مديريت، طراحي و برنامه ريزي شهري ، سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS )

محيط زيست طبيعي و توسعه پايدار

 - تنوع زيستي، حفاظت از زيستگاه ها و مناطق حفاظت شده 
 - مديريت و حفاظت از پستانداران و آبزيان دريايي 
 - جغرافيا و برنامه ريزي ( طبيعي، شهري، روستايي، گردشگري) 
 - مديريت اكوتوريسم و توسعه پايدار 
 - زمين شناسي زيست محيطي و مديريت پايدار جنگل و مرتع و ذخاير زنتيكي 
 - مديريت بحران (سيل، زلزله، آتش سوزي در جنگل ها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)
 - روش ها و رويكردهاي نوين و پايدار در حوزه محيط زيست طبيعي

 آلودگي هاي محيط زيست(آب، هوا، خاك و صوت)
- پايش و كنترل آلاينده هاي خروجي از منابع ثابت و متحرك 
- ارائه و بررسي طرح هاي جامع كاهش آلودگي هوا 
- شناسايي و كنترل آلودگي هاي صوتي 
- پهنه بندي آلودگي هوا با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) 
- شناسايي و پايش آلاينده هاي هواي شهري و صنعتي 
- استانداردهاي كيفيت هواي شهري و محيط كار 
- ريز گردها و اثرات زيست محيطي آن 
- مدل سازي انتشار آلودگي هوا و ابعاد بهداشتي و روانشناختي تاثيرات آلودگي هوا

محيط زيست ،آب و فاضلاب 
- انواع آلاينده هاي آب ، فاضلاب شهري و تصفيه آن 
- مهندسي آب و فاضلاب 
- فن آوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي آب 
- تصفيه آب و فاضلاب براي مصارف شهري و صنعتي 
- خشك شدن تالاب ها و علل خشكسالي سال هاي اخير 
- مديريت كاهش آلودگي آب هاي سطحي و زيرزميني 
- اثرات زيست محيطي افت آب هاي زيرزميني 
- استانداردهاي كيفي آلودگي آب و حدود مجاز آلاينده ها و پساب هاي تصفيه شده 
- مديريت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب 
- روش هاي نوين آبياري مديريت و بهره برداري از منابع آب جهت افزايش بهره وري در بخش كشاورزي

 مهندسي محيط زيست و محيط زيست شهري 
 - اقتصاد مقاومتي و تكنولوژي هاي محيط زيست
-  فضاي سبز و محيط زيست شهري
 - شهرها و سيستم مديريت محيط زيست ، شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن 
 - اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي درشهرها 
 - اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها 
  - مسائل محيط زيست كلان شهرها ، مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها 
 - ارزيابي اثرات زيست محيطي و مهندسي محيط زيست در شهرها 
 - حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي زيست محيطي آن 
 - كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست 
 - اكولوژي شهري ، شهر سبز و مكانيسم هاي توسعه پاك 
 - توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن ها 
 - اثرات و روش هاي تجزيه و تحليل اثرات زيست محيطي پروژه ها در شهرها 
 - ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهري 
 - طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست 
 - نقش و جايگاه فضاي سبز در طرح‌‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي 
 - اصول و مباني برنامه ريزي، طراحي و اجراي فضاي سبز و منظر شهري


 توريسم ، گردشگري ، طبيعت گردي و توسعه پايدار

 - گردشگري پايدار و اقتصاد مقاومتي
 - گردشگري مذهبي در ايران ، باورهاي مذهبي و توسعه گردشگري 
 - گردشگري و اقتصاد ملي ، گردشگري و توليد ملي 
 - مديريت منابع انساني در صنعت گردشگري 
 - استانداردسازي خدمات گردشگري 
 - زير ساخت هاي گردشگري و صنايع وابسته 
 - گردشگري به عنوان صنعت جايگزين 
 - نظام بانكداري كشور و توسعه گردشگري 
 - گردشگري و توسعه كارآفريني ،گردشگري و سرمايه گذاري 
 - رويكردهاي نوين در صنعت گردشگري 
 - فناوري اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگري 
 - اكوتوريسم و گردشگري معاصر 
 - گردشگري و انرژي هاي نو و پايدار 
 - آسيب شناسي مديريت گردشگري در ايران 
 - ارزيابي نقش و مشاركت بخش خصوصي در صنعت گردشگري 
 - موانع و محدوديت هاي فرهنگي موثر بر توسعه صنعت گردشگري 
 - نظام مديريت بازاريابي در صنعت گردشگري كشور 
- گردشگري ، ايمني و امنيت ، گردشگري و محيط زيست 
 - مديريت نام و نشان تجاري (برند) در مقاصد گردشگري 
 - گردشگري شهري ، روستايي، عشايري ومدل هاي اقليمي 
 - گردشگري، جغرافيا واكوسيستم هاي آبي وتالابي 
 - گردشگري در سواحل ، گردشگري و امنيت 
 - گردشگري در مناظق حفاظت شده، پارك هاي ملي وجنگلي 
 - استراتژي هاي هدفمند كردن مديريت گردشگري 
 - تغييرات آب و هوايي و گردشگري 
- گردشگري مذهبي ، فرهنگي 
 - گردشگري و موزه ها ، ژئوتوريسم، اقتصاد و توسعه پايدار 
 - گردشگري الكترونيك ، گردشگري و جهاني شدن 
 - گردشگري و زنان ، گردشگري و معماري 
 - گردشگري وموسيقي هاي محلي 
 - نقش صنعت در اداره ي رشد حمل و نقل و گردشگري 
 - آموزش و تورگرداني گردشگري 
 - گردشگري ورزشي(كوهنوردي ،كويرنوردي، دوچرخه سواري توريستي، اسكي و... )

 

create: 8 November 2016 - view 7406

Conference validation

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این کنفرانس تحت تایید و حمایت سیویلیکا برگزار میشود و مقالات آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد

Dates

Date of holding:
19 December 2016
Deadline for submitting original articles:
15 December 2016

History

Related conferences

Notify friends

Share

Holders

موسسه حاميان زيست انديش محيط آرماني

Organizational Structure

Conference Chairman
Poran Fataii
Conference Secretary
Elnaz Mobashermoghadam
Scientific Secretary
Ahmad Samariha
executive Secretary
Vahid Valipour
کمیته فرهنگی
Masomeh Barari
Support