مقالات Iranian Journal of Basic Medical Sciences، دوره 17، شماره 5