همایش انجمن زمین شناسی ایران

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات

4130

کل صفحات

25337

درصد اصل مقالات

68%

کل استنادات

828

کل دریافت مقالات

42873

کل نمایش مقالات

5342226

متوسط استناد مقاله

20.05

کل نویسندگان

11028

داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 19 دوره ثبت شده از همایش انجمن زمین شناسی ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

روز برگزاری: 4 شهریور 1376استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن زمین شناسی ایران تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1385مجموعه مقالات اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 140
تعداد کل مقالات: 75
تعداد کل صفحات: 333
تعداد مقاله کامل: 28
تعداد نمایش مقالات: 148115
تعداد دریافت مقاله: 957
تعداد ارجاعات: 26

سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

روز برگزاری: 9 شهریور 1378استان: فارسشهر: شیرازبرگزار کننده: دانشگاه شیراز انجمن زمین شناسی ایران تاریخ نمایه سازی: 24 مرداد 1385مجموعه مقالات سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 349
تعداد کل مقالات: 168
تعداد کل صفحات: 744
تعداد مقاله کامل: 66
تعداد نمایش مقالات: 320035
تعداد دریافت مقاله: 2372
تعداد ارجاعات: 49

چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

روز برگزاری: 8 شهریور 1379استان: آذربایجان شرقیشهر: تبریزبرگزار کننده: دانشگاه تبریز انجمن زمین شناسی ایران تاریخ نمایه سازی: 29 شهریور 1385مجموعه مقالات چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 622
تعداد کل مقالات: 281
تعداد کل صفحات: 607
تعداد مقاله کامل: 20
تعداد نمایش مقالات: 508759
تعداد دریافت مقاله: 2413
تعداد ارجاعات: 59

پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

روز برگزاری: 6 شهریور 1380استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه تهران انجمن زمین شناسی ایران تاریخ نمایه سازی: 7 شهریور 1385مجموعه مقالات پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 399
تعداد کل مقالات: 163
تعداد کل صفحات: 514
تعداد مقاله کامل: 59
تعداد نمایش مقالات: 320217
تعداد دریافت مقاله: 1597
تعداد ارجاعات: 18

ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

روز برگزاری: 5 شهریور 1381استان: کرمانشهر: کرمانبرگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان انجمن زمین شناسی ایران تاریخ نمایه سازی: 7 مرداد 1385مجموعه مقالات ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 511
تعداد کل مقالات: 204
تعداد کل صفحات: 671
تعداد مقاله کامل: 75
تعداد نمایش مقالات: 337650
تعداد دریافت مقاله: 2280
تعداد ارجاعات: 48

هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

روز برگزاری: 5 شهریور 1383استان: سمنانشهر: شاهرودبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی شاهرود انجمن زمین شناسی ایران تاریخ نمایه سازی: 23 مهر 1385مجموعه مقالات هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 518
تعداد کل مقالات: 204
تعداد کل صفحات: 1397
تعداد مقاله کامل: 144
تعداد نمایش مقالات: 380071
تعداد دریافت مقاله: 2397
تعداد ارجاعات: 74

نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

روز برگزاری: 8 شهریور 1384استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه خوارزمی انجمن زمین شناسی ایران تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1386مجموعه مقالات نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 598
تعداد کل مقالات: 218
تعداد کل صفحات: 1537
تعداد مقاله کامل: 132
تعداد نمایش مقالات: 410494
تعداد دریافت مقاله: 1779
تعداد ارجاعات: 181

دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

روز برگزاری: 13 شهریور 1385استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه تربیت مدرس انجمن زمین شناسی ایران تاریخ نمایه سازی: 5 فروردین 1386مجموعه مقالات دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 930
تعداد کل مقالات: 327
تعداد کل صفحات: 2863
تعداد مقاله کامل: 322
تعداد نمایش مقالات: 627652
تعداد دریافت مقاله: 5976
تعداد ارجاعات: 118

دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

روز برگزاری: 30 بهمن 1387استان: خوزستانشهر: اهوازبرگزار کننده: انجمن زمین شناسی ایران شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1402مجموعه مقالات دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1746
تعداد کل مقالات: 603
تعداد کل صفحات: 1945
تعداد مقاله کامل: 202
تعداد نمایش مقالات: 44858
تعداد دریافت مقاله: 64
تعداد ارجاعات: 0

پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

روز برگزاری: 23 آذر 1390استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه خوارزمی انجمن زمین شناسی ایران تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1390مجموعه مقالات پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1394
تعداد کل مقالات: 473
تعداد کل صفحات: 3748
تعداد مقاله کامل: 473
تعداد نمایش مقالات: 721121
تعداد دریافت مقاله: 8290
تعداد ارجاعات: 74

شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

روز برگزاری: 14 شهریور 1391استان: فارسشهر: شیرازبرگزار کننده: انجمن زمین شناسی ایران تاریخ نمایه سازی: 8 بهمن 1391مجموعه مقالات شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1496
تعداد کل مقالات: 522
تعداد کل صفحات: 4071
تعداد مقاله کامل: 513
تعداد نمایش مقالات: 594424
تعداد دریافت مقاله: 7284
تعداد ارجاعات: 63
مقالات برتر شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران: (تعداد دریافت)

هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و اولین نشست تخصصی بین المللی کوهزاد زاگرس

روز برگزاری: 7 آبان 1392استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی انجمن زمین شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

روز برگزاری: 3 دی 1393استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن زمین شناسی ایران تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1394مجموعه مقالات هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 654
تعداد کل مقالات: 225
تعداد کل صفحات: 1796
تعداد مقاله کامل: 224
تعداد نمایش مقالات: 181427
تعداد دریافت مقاله: 1811
تعداد ارجاعات: 9

نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

روز برگزاری: 26 آذر 1394استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه پیام نور (همه مراکز) انجمن زمین شناسی ایران تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395مجموعه مقالات نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
پژوهشگران ارائه کننده: 552
تعداد کل مقالات: 197
تعداد کل صفحات: 1491
تعداد مقاله کامل: 196
تعداد نمایش مقالات: 154451
تعداد دریافت مقاله: 1550
تعداد ارجاعات: 5
مقالات برتر نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور: (تعداد دریافت)

بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

روز برگزاری: 19 آبان 1399استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن زمین شناسی ایران تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1399مجموعه مقالات بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 212
تعداد کل مقالات: 97
تعداد کل صفحات: 1095
تعداد مقاله کامل: 97
تعداد نمایش مقالات: 51017
تعداد دریافت مقاله: 257
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران: (تعداد دریافت)

بیست و چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

روز برگزاری: 25 آبان 1400استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن زمین شناسی ایران دانشگاه خوارزمی تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1401مجموعه مقالات بیست و چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 296
تعداد کل مقالات: 107
تعداد کل صفحات: 844
تعداد مقاله کامل: 106
تعداد نمایش مقالات: 30350
تعداد دریافت مقاله: 100
تعداد ارجاعات: 0

بیست و ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

روز برگزاری: 21 شهریور 1402استان: آذربایجان غربیشهر: ارومیهبرگزار کننده: دانشگاه ارومیه انجمن زمین شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0