Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
24
May

کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران،احیا و بازسازی

Calendar Home

Secretariat Help

(24 May 2017 - 25 May 2017) By مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا, دانشگاه فني و مهندسي بويين زهرا و تحت حمایت سیویلیکا Sponsered and indexing by Civilica in Qazvin برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

کداختصاصی کنفرانس: ICEDMR01
Subjects: Earth and Planetary Sciences، Earth-Surface Processes
Organizer: Bouin Zahra Technical University, دانشگاه فني و مهندسي بويين زهرا Sponsored and Indexed by Civilica
Held city: Qazvin

باعث افتخار دست اندركاران كنفرانس بين المللي زلزله، مديريت بحران، احيا و بازسازي مي باشد  كه در 3 و 4 خرداد ماه 1396 در دانشگاه فني و مهندسي بوئين زهرا ميزبان شما همراه با سخنراني هاي كليدي، ارائه هاي شفاهي و پوستري، تبادل نظرات و ديدگاه هايتان باشيم.

هدف اين كنفرانس گرد هم آوردن پژوهشگران، مهندسين، اساتيد همراه با متخصصين حرفه اي از سراسر جهان زير يك سقف براي ارائه نتايج تحقيقات، فعاليت هاي جديد و ابداعات در زمينه مديريت بحران، زلزله، احيا و بازسازي  از ديدگاه ها و رشته هاي مختلف مي باشد.ليست زير بعضي از اين موضوعات را در حوزه مديريت بحران نشان مي دهد. موضوعات قدرمسلم تنها به اين حوزه ها محدود نمي شود:

مهندسي زلزله
هدف اين كنفرانس فراهم آوردن محل كاملي براي ارائه و بحث در زمينه پيشرفت هاي اخير در حوزه مهندسي زمين لرزه همراه با مسائل داراي رجحان با اهميت جهاني در زمينه كاهش خطرات لرزه اي، آماده سازي و مديريت آن مي باشد.
بار زلزله، تاثيرات مكاني، مشخصات سيستمي سازه ها، واكنش لرزه اي سازه هاي پيچيده، تحليل ريسك زلزله، واكنش لرزه اي سازه ها، تحليل تصميم گيري براي  استراتژي هاي مقاوم سازي، برآورد آسيب منطقه اي بعلت زلزله، قابليت اطمينان سازه ها با اتصالات غيرمستحكم، شبه آزمايش پويايي، ايزوله سازي پايه، برآورد مخاطرات لرزه اي، كنترل لرزش ساختاري، تحليل كشساني لرزه اي ساختارهاي RC شكل، طراحي و حفاظت از زيرساخت ها در برابر مخاطرات انساني و طبيعي، پيشگيري از فاجعه و كاهش اثرات آن، تاثيرات زمين لرزه بر خاك، پايه ها و زيرساخت ها، تكتونيك زمين لرزه، مخاطرات ناشي از تغييرات اقليم، تحليل ريسك و مديريت آن، مهندسي رودخانه ها و سيلاب ها و سدها.

موضوعات
مخاطرات لرزه اي، مهندسي زلزله و حركات شديد زمين
ديناميك خاك
اثرات سايت و مطالعات خردمقياس در زمينه زمين لرزه
مهندسي ژئوتكنيك زلزله
اندركنش خاك-پي-سازه
طراحي عملكردمبنا بر اساس سازه ها
تست ها انجام شده در آزمايشگاه و در محل و ارزيابي سلامت ساختاري سازه ها
تاسيسات مقياس بزرگ براي مقاصد مهندسي زلزله
طراحي لرزه اي و تجزيه و تحليل مقاومت ساختمان هاي بتني
طراحي لرزه اي و تجزيه و تحليل سازه هاي فلزي
طراحي لرزه اي و تجزيه و تحليل ساختمان هاي بنايي
طراحي لرزه اي و تجزيه و تحليل پل
طراحي لرزه اي و تجزيه و تحليل سازه هاي ويژه
نوسازي لرزه اي و تقويت سازه ها
سونامي و ارزيابي ريسك ساختمان ها و زيربناها
عملكرد لرزه اي و مقاوم سازي بناهاي تاريخي
سيستم هاي كنترل فعال و منفعل سازه
مهندسي تاسيسات زلزله
ارزيابي ريسك ساختمان هاي حياتي، زيرساخت ها، سيستم هاي خدماتي و تاسيسات صنعتي
مدل هاي اقتصادي و اجتماعي ارزيابي ميزان خسارت زلزله و كاهش آن
حفاظت در مهندسي عمران و روش شناسي و سياست هاي كاهش ريسك زلزله
كدهاي طراحي لرزه اي و يورو كد 8

درس هايي از زلزله هاي اخير
نسل جديد طراحي عملكرد مبنا و انعطاف پذير در سيستم ها و سازه ها
1. لرزه خيزي منطقه آلپ-هيماليا
2. فيزيك منبع زلزله

پيش بيني زلزله و احتمال آن
هدف يابي و تحليل داده هاي حركات قوي
ژئوتكنيك مهندسي زلزله.
سناريوهاي زلزله، آسيب پذيري و مطالعات ارزيابي ميزان خسارت.
ارزيابي و طراحي عملكرد مبناي لرزه اي
 تجزيه و تحليل لرزه و  آزمايش عناصر سازه اي و سيستم ها.
تجزيه و تحليل لرزه اي و طراحي ساختمان هاي بلند.
 تجزيه و تحليل لرزه اي و طراحي سازه هاي زيرزميني.
 تجزيه و تحليل لرزه اي و طراحي سازه هاي دريايي.
 تجزيه و تحليل لرزه اي و طراحي سيستم هاي پي / اندركنش خاك و سازه.
 تجزيه و تحليل لرزه اي و طراحي سيستم هاي حمل و نقل و سيستم هاي تاسيسات.
تجزيه و تحليل لرزه اي و طراحي فعال و سيستم هاي كنترل منفعل سازه.
 عملكرد لرزه اي آثار تاريخي و سازه.

 مديريت بحران
هدف كنفرانس بين المللي مخاطرات طبيعي و مديريت بحران بعنوان موضوعي ميان رشته اي  تبادل دانش و تجارب در زمينه مديريت بحران مي باشد. براين اساس متخصصاني از رشته هاي مختلف همانند زمين شناسان، اكولوژيست ها، مهندسان  ژئوتكنيك، كارشناسان علوم زمين، جغرافيا، معماران، شهرسازان، برنامه ريزان، علوم مديريت و طيف گسترده اي از متخصصان تا علوم پزشكي و پيراپزشكي درسراسر جهان در زمينه مطالعه پيامدهاي مخاطرات طبيعي و انساني با تاكيد بر اهميت استراتژي هاي مديريت سيستم هاي اعلام خطر و ريسك را شامل مي شود.

1. تاب آوري اجتماعات، شهرها و زيرساخت
الف. درس هاي آموخته شده از بحران هاي گذشته
ب. معيارهاي تاب آوري شهرها و زيرساخت
ج. مدل سازي تاب آوري

2. كاهش خطر و توسعه پايدار
الف. عوامل اجتماعي و اقتصادي
ب. ايجاد تقاضا براي ايمني در ميان عموم مردم
ج. اجراي دستورالعمل هاي ساختمان سازي
د. افزايش ظرفيت توان ساختمان
ذ. استراتژي هاي كاهش خطرات و برنامه ريزي
ك. برنامه ريزي شهري براي بلاياي
گ. نقش زنان در آمادگي در برابر سوانح

3. تغيير آب و هوا و محيط زيست
الف. يكپارچه سازي اهداف توسعه با تغييرات آب و هوا
ب. انرژي، آب، غذا وشبكه فقر در مواجهه با آب و هواي متغير
ج. مديريت منابع آب
د. امنيت آب و محيط زيست
ذ.  مدل سازي تغييرات زيست محيطي
ي. تامين مالي در مديريت منابع آب

4. چارچوب هاي  حاكميتي خطر براي مديريت ريسك فاجعه
الف. مديريت جامع خطر
ب. نقش دانشمندان، دولت و مردم براي اجراي سنداي
ج. واكنش عمومي به خطرات و فرآيندهاي مشاركتي مردم

5. مديريت يكپارچه ريسك فاجعه: نمونه هاي اجرايي و ابزارهاي در حال ظهور
الف.  مخاطرات طبيعي و انساني و مدل سازي خطر
ب. خطر و برنامه ريزي احتمالي
ج. تكنولوژي هاي جديد و تهديدات مخاطرات طبيعي به زيرساخت هاي حياتي
د. صنعتي شدن، كاربري زمين و خطرات فن آوري
ذ. رهيافت هاي چند خطره
ي. ميزان آسيب و برآورد تلفات انساني

6. برآورد ميزان خسارات اقتصادي و بيمه بلايا
الف.  برآورد زيان اقتصادي مستقيم
ب. مكانيزم هاي تامين مالي ريسك خرابي ها
ج. انعطاف پذيري مالي
د. وقفه دركسب و كار و زنجيره تامين آسيب پذيري

7. پاسخ به فاجعه
يك نقش سازمان هاي غير دولتي (NGO) در بلاياي
ب. نقش سازمان هاي بين المللي و اهدا كنندگان
ج. واكنش متمركز به بلاياي طبيعي از بالا به پايين و كارآيي
د. نظارت و مديريت اثرات طولاني مدت از بلاياي
ذ. چگونگي برخورد با پناهندگان و آوارگان در حوادث
و. مديريت اضطراري و بحران
ي. بازسازي، تجديد حيات و رشد مجدد
 

add: 21 February 2017 - view 7574

Conference Credits

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
The conference is sponsored by CIVILICA, and articles will be indexed in CIVILICA and the National Consortium.

Status

Important Dates

Holding date:
24 May 2017 - 25 May 2017
FullText Deadline:
19 April 2017
Register Deadline:
9 April 2017

Organizer

دانشگاه فني و مهندسي بويين زهرا

Organizational Structure

رئیس کنفرانس
محمد انیسه
عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی
حامد نیرومند
دبیر کمیته اجرایی
احمد محمدی
دبیر کمیته علمی
مجتبی ولی بیگی
Support