مقالات Journal of Economic Geology، دوره 2، شماره 1