مقالات Iranian Scientific Fisheries Journal، دوره 12، شماره 1